Hướng dẫn

Chào mừng bạn đến với trang hướng dẫn của EHotel

Hướng dẫn Quản lý Thu khác

Tại các khách sạn, khi bán phòng hoặc bán hàng thường phát sinh các khoản chi phí khác ngoài giá trị của tiền phòng, hàng hóa như: phí hoảng đồ, phí dịch vụ, VAT ... phí thu khác được tính bằng số tiền VNĐ hoặc % giá trị thanh toán. Nhằm hỗ trợ việc quản lý các khoản thu này, EHotel đã tiến hành bổ sung tính năng Quản lý thu khác.

- Để cập nhật và quản lý các khoản thu khác truy cập màn hình Quản lý thu khác bằng cách vào Thiết lập, kích Thu khác.

- Màn hình Thu khác sẽ hiện ra như sau:

Image

1. Thêm mới thu khách

- Tại màn hình Thu khác, kích nút + Thêm

- Màn hình Thêm mới Thu khác hiện ra như sau:

Image

  • Mã thu khác: Mã của loại thu khác cần thêm. Có thể bỏ qua trường thông tin này nếu muốn hệ thống tự động sinh mã.

  • Tên thu khác: Nhập tên loại thu khác cần thêm. Trường thông tin này là bắt buộc.

  • Giá trị: Giá trị của loại thu cần thêm. Hệ thống cho phép nhập số tiền cố định VNĐ hoặc % giá trị phiếu đã bao gồm giảm giá trên hóa đơn.

  • Thứ tự hiển thị: Nếu trong phiếu có cùng nhiều loại thu khác nhau, hệ thống sẽ dựa vào thứ tự hiển thị, loại thu nào có giá trị hiển thị nhỏ hơn sẽ được sắp xếp trước.

  • Tự động tính

    • Nếu TÍCH chọn thì khi tạo phiếu, hệ thống mặc định đưa thu khác vào phiếu sau khi thiết lập.

    • Nếu KHÔNG tích chọn thì khi tạo phiếu, hệ thống không mặc định đưa thu khác vào phiếu. Người dùng có thể tự chọn thêm khi tạo phiếu.

  • Sau khi nhập xong thông tin, kích Lưu để thêm thu khác.

2. Cập nhật thu khác

- Tại màn hình Thu khác, bạn kích chọn khoản chi phí cần cập nhật/chỉnh sửa -> kích chọn Sửa -> thay đổi thông tin -> kích Lưu.

Chat Facebook (24/7) Chat Zalo (24/7) 0985.245.110 (24/7)